Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

10:07 / Gönderen Melih /

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

A-SİGORTA KAPSAMI

1-Sigortanın Kapsamı

587 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince , 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu
kapsamındaki bağımsız bölümler , tapuya kayıtlı ve mülkiyete tabi taşınmazlar
üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar , bu binalar içinde yer alan ve
ticarethane , büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal
afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan
meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigorta ile , deprem , yangın ,
infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde , doğrudan
neden olacağı maddi zararlar , sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları
Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

2 Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.

3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar

4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat
çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.


3- Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

1- Enkaz kaldırma masrafları , Kâr kaybı. İş durması , kira mahrumiyeti ,
alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları , mali sorumluluklar ve benzeri
başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,

2- Her türlü taşınır mal , eşya ve benzerleri

3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar.

4- Manevi tazminat talepleri

4- Sigorta bedelinin tescili

Sigorta bedelinin tespitinde , sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine
Müşteşarlığınca yayınlanan ''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı'' nda
belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık
yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır . Zorunlu deprem
sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli her halde ''Zorunlu Deprem
Sigortası Tarife ve Talimatı'' nda belirlenen azami teminat tutarından çok
olamaz.

5- Aşkın sigorta

Sigorta bedeli , sigortalanan meskenin değerini aşarsa , sigortanın bu değeri
aşan kısmı geçersizdir. Cari yıla ait fazla alınan prim sigorta ettirince gün
esası üzerinden iade edilir.

6- Muafiyet

Her bir hasarda , sigorta bedelinin %2 'si oranında tenzili muafiyet uygulanır .
Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını
aşan kısmında sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından , her bir 72 saatlik
dönem bir hasar sayılır.

7- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta , poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde ,
aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00' de başlar ve
öğleyin saat 12:00'de sona erer.

Etiketler: